top of page

Candie

A story of a little candle

Game video

Credits

Co-Directors: Shuqin Huang, Keying Liang, Mingxuan Wei, Yuntao Wang

Producer: Keying Liang

Script: Shuqin Huang, Keying Liang, Mingxuan Wei, Yuntao Wang

Art Design: Keying Liang, Yuntao Wang, Anrui He

Character Modeling: Shuqin Huang, Yuntao Wang

Scene Modeling: Keying Liang, Mingxuan Wei

Topology: Shuqin Huang, Mingxuan Wei, Yuntao Wang

Rigging: Shuqin Huang

Texture Painting: Yuntao Wang

Animation Production: Shuqin Huang,Keying Liang, Mingxuan Wei, Yuntao Wang

Lighting and Rendering: Shuqin Huang, Keying Liang, Mingxuan Wei, Yuntao Wang

Game Technology: Shuqin Huang

Technical Support: Ruzhang Zhao

Subtitle Proofreading: Anrui He

Sound Design: Jiawei Zhang, Hongpei Cao, Fangyi Qu

Music Composition: Hongyu Zhu

Audio Post-Production: Chao Wang

bottom of page